A short History of Wroclaw

The history of Wroclaw begins at the end of the10th century. At this time the city bears the name of Vratislavia and is limited to Ostrów Tumski (the Cathedral Island). In approximately the year 1000 King Boleslas establishes the first bishopric of Silesia. The city quickly becomes a commercial center and expands rapidly to the neighbouring Wyspa Piaskowa (Sand Island), and then to the left bank of the Odra river. In 1163 it becomes the capital of the duchy of Silesia. It is devastated by the Mongols in 1241, but then rebuilt around the Market Square (Rynek). At that time many Germans settle down in the area, and the name Breslau appears for the first time in written records. Trade is booming which results in the fact that at the end of the 13th century Wroclaw joins the Hanseatic League, a powerful association of German and North European cities. However the Polish Piast dynasty remains in control of Silesia.

The last Piast prince dies in 1335 and the duchy of Silesia is annexed to Bohemia, despite the efforts of king Casimir III of Poland. In 1526 the city is conquered by the Habsburgs, but keeps a certain level of independence. Breslau endures some very hard times during the Thirty Years War, but the treaty of Westphalia marks an economic and cultural revival. In 1741, after the assault of Frederic II, the city and most of Silesia are annexed to the kingdom of Prussia,. In 1806 the troops of Napoleon invade the city and it remains occupied by the French until 1811. Breslau thereafter stays under Prussian domination. Industrial and commercial development continues while the population of Breslau reaches 600,000 by the year 1934.

At the end of World War II, the Germans declare Wroclaw a fortress, and battle the Soviet forces for almost three months. Finally the Red Army crosses the Odra river, and on on the 7th of May 1945 - after an 82 day siege - the devastated city surrenders. The Treaty of Potsdam (1945) gives Wroclaw back to Poland.

Krótka historia Wroclawia

Historia Wroclawia zaczyna się pod koniec dziesiątego wieku. W tym czasie miasto nosi nazwę Vratislavia i ogranicza się do terena Ostrowa Tumskiego. Około roku 1000 król Bolesław zakłada pierwszą diecezję śląską. Miasto szybko zostaje ważnym ośrodkiem handlowym i rozszerza się na sąsiednią Wyspę Piaskową , a następnie na lewy brzeg rzeki Odry. W roku 1163  staje się stolicą księstwa śląskiego. Miasto zostaje spustoszone przez Mongołów w roku 1241, ale powstaje od nowa wokół Rynku. W tym czasie wielu Niemców osiedla się w tych okolicach, a nazwa Breslau pojawia się po raz pierwszy w zapisach historycznych. Handel kwitnie, czego rezultatem jest to, że pod koniec trzynastego wieku Wroclaw wchodzi w skład Ligi Hanzeatyckiej, potężnego stowarzyszenia Niemiec i miast północnej Europy. Mimo to polska dynastia Piastów nadal kontroluje Śląsk.

Ostatni książę piastowski ginie  w roku 1335 i księstwo śląskie zostaje przyłączone do Czech, pomimo wysiłków króla Kazimierza III. W roku 1526 miasto zostaje zdobyte przez Habsburgów, ale zachowuje pewną niezależność. Wrocław przeżywa niezwykle trudny okres w czasie Wojny Trzydziestoletniej, ale Traktat Wetsfalski prowadzi do ożywienia gospodarczego i kulturalnego. W roku 1741, po ataku Fryderyka II, miasto i większa część Śląska zostają przyłączone do królestwa Prus. W roku 1806 wojska napoleońskie zajmują Wrocław i okupują miasto aż do roku 1811. Następnie Wrocław pozostaje pod dominacją pruską . Rozwój przemysłowy i handlowy miasta trwa nadal, a ludność Wrocławia osiąga 600 tysięcy w roku 1934.

Pod koniec drugiej wojny światowej II Niemcy ogłaszają Wrocław twierdzą i walczą z radzieckimi siłami przez prawie trzy miesiące. W końcu Armia Czerwona przekracza Odrę i siódmego maja 1945 - po 82 dniach oblężenia - obrócone w ruinę miasto poddaje się. Traktat poczdamski (1945) oddaje Wrocław Polsce.